Автобиография:

Д-р Боян Атанасов е роден на 17.05.1972 г. в град Ловеч. Завършва средното си образование в училище „Тодор Кирков“ - английска паралелка. През 1996 г. завършва висшето си медицинско образование в Медицински Университет – Плевен. В периода 1997-2001 г. работи в ЦСМП – Ловеч. От 2002 г. започва да специализира урология в Клиника по урология към УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ – гр. Плевен. От 2002 до 2018 г. работи първоначално като лекар-ординатор, а после и като асистент в същата клиника. От 2017 г. започва разработка на докторска дисертация на тема „ Сексуални дисфункции след нервосъхраняваща радикална простатектомия – терапевтични възможности и резултати“. От месец Ноември 2018 г. заема длъжността Началник на отделение по урология в УМБАЛ „Света Марина“ – Плевен. Доцент по научна специалност 03.01.42 Урология, след конкурс, обявен от Медицински Университет Плевен, 2021 г. Професор по научна специалност Урология от месец септември 2023 г.

 

Курсове и специализации :
 • Специализация по урология, Урологична клиника, Institute of Urology and Nephrology, University College London, Prof. A. Mundy, Лондон,  Великобритания, 26.04.2004 – 26.06.2004г.
 • Специализация по урология, Урологична клиника, University of Berne, Department of Urology, Prof.U. Studer, Берн, Швейцария, 14.10.2005 – 14.12.2005 г.
 • Европейско училище по урология, European Urology Residents Education Programme, Prof. H. Van. Poppel, Прага, Чехия, 01.09.2006 – 06.09.2006 г.
 • Курс „ Ендоскопски методи на изследване и лечение на заболяванията на отделителната и мъжката полова система ”, Плевен, 10.03.2008 – 14.03.2008г.
 • Курс „ Ехографска диагностика на заболяванията на ПОС и на патологични процеси в ретроперитонеалното пространство ”, Плевен, 14.04.2008 – 18.04.2008 г.
 • Курс „ Вземане на биопсичен материал от органи на отделителната и мъжката полова система и от патологични процеси в ретроперитонеалното пространство за цитологични и хистологични изследвания ”, Плевен, 12.05.2008 – 16.05.2008г.
 • Курс по Абдоминален Доплер, Доц.Режина Жак Джераси, В.Търново, 19.06.2008 – 21.06.2008г.
 • Курс „ Екстракорпорална литотрипсия ”, Доц.Салтиров, ВМА София, 18.10.1010 – 22.10.2010г.
 • Участие във „Втори семинар в практическа сесия по роботизирана хирургия в гинекологията и урологията”, „V-ти Международен семинар по роботизирана хирургия за Югоисточна Европа”, 10-12.05.2010 г., ТЕЛЕЦ – МУ – Плевен ;
 • Курс и призната правоспособност за извършване на диагностични и терапевтични дейности под рентгенов контрол, ВМА София, 18.10.2010 – 22.10.2010 г.
 • Курс „ Диагностична лапароскопия ” – I ниво, МУ – Плевен 2011г.
 • Курс „ Оперативна лапароскопия ” – II ниво, МУ – Плевен 2011г.
 • Курс „ Challenges in endourology and functional urology ”, Париж, 27.06.2014 – 29.06.2014г
 • Тематичен курс „Retropubic radical prostatectomy – Tips, tricks and pitfalls”, 18.03.2017 г., Лисабон, Португалия
 • Курс "Robot-assisted laparoscopic prostatectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Retropubic radical prostatectomy - tips, tricks and pitfall", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Advanced course on laparoscopic renal surgery", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Laparoscopic and rpbot-assisted laparoscopic radical cystectomy", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология
 • Курс "Flexible ureterorenoscopy and retrograde intrarenal surgery:instrumentation, technique, tips, tricks and indication", март 2019, Барселона - Европейски конгрес по урология

Член на :

 • European Association of Urology от 2002 г.
 • Българско Урологично дружество от 2002 г.
 • Българска Асоциация по ултразвук в медицината.
 • Български лекарски съюз.

 

Публикации :

 

I. Участия в издаването на учебници:

 1. Лимфна дисекция при карцином на млечната жлеза, гастроинтерстициалния и урогениталния тракт, белия дроб и при малигнения меланом. Т. Делийски, Г. Горчев, В. Димкитров, С. Стратев, Г. Байчев, Д. Петров,  С. Томов,  Л. Джонгов,  Д. Дарданов, Д. Димитров, Б. Атанасов, Н. Колев. Учебник (616 стр.) под общата редакция на Доц. Т. Делийски, Проф. Г. Горчев, Проф. В. Димитров. Второ преработено и допълнено издание - Плевен 2007 г.   ИК „Фотон и АЯ” ООД, ISBN-978-954-756-071-0. Урология  307-441 стр. Лимфна дисекция при рак на простатната жлеза 345-369 стр.

 

II. Публикации :

 1. Grigorova V., Stratev , Shargabi F., Kolev N., Panaiotov P., Kotzev R., Mihaylov O., Georgiev., Ts., Dunev V., Atanasov B. Antimicrobial susceptibility of urine pathogens isolated from patients with benign prostatic hyperplasia treated with urostim. Македонски медицински преглед, 2006, 60 (суплемент 67) стр.75, 106. Р.
 2. Проучване на диагностичната надежност на два метода за маркиране на сентинелни лимфни възли при пациенти с рак на простатната жлеза. Н. Колев, С. Стратев, Р. Коцев, Б. Атанасов, В. Дунев, Ф. Ал-Шаргаби, П. Панайотов. Изнесено на националния конгрес по урология 09.-11. 11.2011год. в гр.София и отпечатано в сборника на конгреса.
 3. V. Dunev, I. Rachev, N. Ktratev,  T. Genadiev,  E. Filipov,  R. Kotsev,  P. Panaiotov,  B. Atanasov,  F. Al-Shargabi,  P. Genо  Use of meshed split-thickness skin grafts in patients with parafinoma of male genitalia. EAU 8th South Eastern European Meeting (SEEM). Eur Urol Suppl 2012; 11(4):138
 4. Колев Н., Б. Атанасов, В. Дунев, Р. Коцев, Ф. Ал-Шаргаби, С. Стратев, С. Илиев, П. Тончев. Сравнително проучване на следоперативните усложнения след стандартна и разширена лимфна дисекция при радикална простатектомия. Уронет, 2013 том 1, брой 1, стр. 5-11
 5. Колев Н, И. Дечев, Б. Атанасов, В. Дунев, С. Стратев. Ретропубична простатектомия по Millin - следоперативни резултати. Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, 2013, ISSN 1311- 9427, серия Г, том. XIII, стр. 86-91
 6. 6. Колев Н, Ц. Генадиев,  В. Дунев,  Б. Атанасов,  Р. Коцев, Ф. Ал-Шаргаби.  Робот-асистирана радикална простатектомия-резултати от първите 22 операции.  Уронет 2/2013,  стр. 50-51
 7. Колев Н, Б. Атанасов, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Ал-Шаргаби, П. Панайотов, С. Стратев. Стрес инконтиненция на урината при жени - късните резултати при две миниинвазивни операции. Уронет, 2013 том 1, брой 1, стр. 12-17
 8. Качество на живот след робот асистирана и класическа радикална простатектомия при карцином на простатната жлеза. Н. Колев, Ж. Атанасов, В. Дунев, Б. Атанасов, Р, Коцев, Ф. Ал-Шаргаби, П. Панайотов, С. Стратев, А. Ванов,  М. Сачдева.  Уронет 2/2015 г.
 9. Стрес инконтиненция на урината при жени – късни резултати след ТОТ и Н. Колев, В. Дунев,Б. Атанасов, Р, Коцев, Ф. Ал-Шаргаби, П. Панайотов, С. Стратев, М. Сачдева, Ж. Атанасов , А. Ванов . Уронет 2/2015 г.
 10. Ролята на хирургичното лечение при локално авансирал карцином на простатната жлеза. Н. Колев, Р. Коцев,  Б. Атанасов,  А. Ванов,  Ж. Атанасов,  М. Сачдева ,  Ф. Ал-Шаргаби,  В. Дунев,  С. Стратев,  А. Бечев.  Уронет 2/2016 г
 11. Сравнителен анализ на резултатите от робот – асистирана и отворена радикална простатектомия. Н. Колев,  Б. Атанасов, Р. Коцев,  А. Ванов,  Ж. Атанасов,  Ф. Ал-Шаргаби,  В. Дунев,  С. Стратев,  А. Бечев,  М. Сачдева.  Уронет 2/2016 г., стр.43-45 
 12. N.Kolev, J.Atanasov,  V.Dunev,  B.Atanasov,  R.Kotsev,  A.Vanov, F.Shargabi,  P.Tonchev,  S.Iliev,  T.Stoyanov.  Open retropubic snd robot-assisted radical prostatectomy in prostate carcinoma: advantages of methods. Journal of Biomedical and Clinical Research.Vol. 9, 2016, 145-148p.
 13. N.Kolev, J.Atanasov,  V.Dunev,  B.Atanasov,  R.Kotsev,  A.Vanov, F.Shargabi,  P.Tonchev,  S.Iliev,  M.Sachdeva,  V.Radev. Urinary tract desobstruction in patients with malignant neoplasms of the uterine cervix. Journal of Biomedical and Clinical Research.Vol.9,2016, 149-153p.
 14. 14. Място на нискоинтензивната екстракорпотрална ударно вълнова терапия в лечението на еректилната дисфункция след двустранна нервосъхраняваща радикална ретропубична простатектомия. Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, П. Генов, А. Ванов, Ж. Атанасов. Уронет 2/2017, стр. 31-32
 15. 15. Деривация на урината при болни с авансирали злокачествени новообразувания в малък таз, усложнени с обструкция на горни пикочни пътища. Н. Колев, А. Ванов, В. Дунев, Р. Коцев, Б. Атанасов, Ж. Атанасов, А. Бечев, Ф. Ал-Шаргаби, С. Стратев, П. Панайотов, М. Сачдева. Уронет 2/2017, стр.26-27
 16. 16. Качество на сексуалния живот след циркумсцизио. П. Генов, Н. Колев, В. Дунев, Б. Атанасов, А. Ванов, Ж. Атанасов. Уронет 2/2017, стр. 35/36
 17. 17. Развитие на хирургичната техника при робот-асистирана радикална простатектомия. Н. Колев, Б. Атанасов, А. Ванов, Ж. Атанасов, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби. Уронет 2/2017, стр. 5-6
 18. Оперативни усложнения след отворена и робот-асистирана радикална простатектомия при простатен карцином. Н. Колев, Б. Атанасов, Ж. Атанасов, А. Ванов. Изнесено на национална конференция по хирургия с международно участие 31.05.2017 – 02.06.2017г., Плевен и отпечатано в сборника на конгреса, стр. 409-414
 19. B.Stoykov, N.Kolev, R. Kotsev, F.Shargabi, P.Genov, A.Vanov, J.Atanasov, M.Sachdeva, P.Tonchev, M.Koleva. Preoperative evaluation of sexual function in patients undergoing bilateral nerve-sparing radical retropubic prostatectomy. Journal of Biomedical and Clinical Research. Vol.10, 2017, 40-45p.
 20. P.Genov, N. Kolev, R. Kotsev, V. Dunev, B. Stoykov, A. Vanov, J. Atanasov, P.Tonchev. Quality of sexual life after microsurgical penile denervation in men with primary premature ejaculation. Journal of Biomedical and Clinical Research. Vol.10, 2017, 46-49p.
 21. Stoykov B.A., Kolev N.H., Genov P., Dunev V.R., Vanov A., Atanasov J.A., Koleva M.I. Penile low-intensity extracorporeal shockwave therapy or phosphodiesterase type -5 inhibitors in the treatment of postprostatectomy erectile dysfunction. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2919
 22. Stoykov B.A., Kolev N.H., Genov P., Dunev V.R., Kotsev R.P. , Tonchev P.T., Vanov A., Atanasov J.A. Erectile function and overall satisfaction 12 months after radical retropubic prostatectomy. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2918
 23. Stoykov B.A., Kolev N.H., Genov P., Dunev V.R., Kotsev R.P. , Vanov A., Atanasov J.A., Al-Shargabi F. Basic sexual function of patients candidates for bilateral nerve-sparing radical retropubic prostatectomy. . Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2917
 24. Genov P., Kolev N., Dunev V., Stoykov B., Vanov A., Atanasov J. Quality of sexual life in men with lifelong premature ejaculation treated with dapoxetine. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2829
 25. Genov P., Kolev N., Dunev V., Stoykov B., Vanov A., Atanasov J. Discontinuation rate of dapoxetine in patients with lifelong premature ejaculation: 1-year observational study. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2830
 26. Dunev V.R., Kolev N.H., Genov  P., Stoykov B.A., Rachev I.P., Tonchev P.T., Vanov A., Atanasov J.A. Use of unmeshed split-thickness skin grafts in patients with paraffinoma of male genitalia. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2850
 27. Dunev V.R., Vanov A., Kolev N.H., Stoykov B.A.,  Genov  P., Atanasov J.A. A rare clinical case of penile gangrene in a patient with chronic renal failure and diabetes mellitus. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2862
 28. Stoykov B.A., Gincheva D.H., Genov P.P. Ihfluence of urinary incontinence on the sexual activity in obese women with reproductive problems. Eur Urol Suppl 2017; 16(11);e2894
 29. 29.Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, Ф. Шаргаби, П. Генов, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева. Състояние на еректилната функция на пациентите преди радикална простатектомия. Списание Урология и Ендоурология. 2018;1:9-15.
 30. П. Генов, Н. Колев, В. Дунев, Б. Атанасов, А. Ванов, Ж. Атанасов. Преустановяване на лечението с Дапоксетин при пациенти с преждевременна еякулация: 2-годишно проспективно наблюдение. Списание Урология и Ендоурология. 2018;1:22-24.
 31. Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, Ф. Шаргаби, П. Генов, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева. Приложение на скалата за твърдост на ерекцията като диагностичен инструмент за оценка на възстановяването на еректилната функция след робот-асистирана радикална простатектомия. Списание Урология и Ендоурология. 2018;2:29-33.
 32. Н.Колев, Б. Атанасов, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева, П. Генов. Сравнение на позитивните хирургични граници след нервосъхраняващи операции: робот-асистирана лапароскопска радикална простатектомия и отворена ретропубична радикална простатектомия. Списание Уронет. 2018;2:6-7.
 33. Н.Колев, Б. Атанасов, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева, П. Генов. Забавено и селективно лигиране на дорзалния венозен комплекс по време на робот-асистирана лапароскопска радикална простатектомия-резултати. Списание Уронет. 2018;2:14-15.
 34. Н.Колев, Б. Атанасов, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева, П. Генов. Робот-асистирана радикална цистектомия: първоначален опит. Списание Уронет. 2018;2:39-40.
 35. Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева, П. Генов. Ефект на ранната рехабилитация на пениса с нискоинтензивна екстракорпорална ударно вълнова терапия незабавно след нервосъхраняваща радикална ретропубична простатектомия върху възстановяването на еректилната функция. Списание Уронет. 2018;2:79-80.
 36. Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов, М. Сачдева, П. Генов. Рехабилитация на пениса след двустранна нервосъхраняваща робот-асистирана радикална простатектомия. Списание Уронет. 2018;2:82-83.
 37. П. Генов, Г. Хубчев, Б. Атанасов, Н. Колев, Р. Коцев, В. Дунев, Ф. Шаргаби, А. Ванов, Ж. Атанасов. Късни резултати при пациенти след микрохирургична денервация на пениса по повод на първична преждевременна еякулация. Списание Уронет. 2018;2:88-89.
 38. Stoykov B., Kolev N., Dunev V., Genov P., Sachdeva M. Application of erection hardness score as a diagnostic tool to assess erectile function recovery after robot-assisted radical prostatectomy. Biomed J Sci & Tech Res.2018;3(1):1-3